БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ХVІІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ИСКРИ НАД БЯЛА

О Б Щ И Н А Б Я Л А, О Б Л А С Т Р У С Е

О Б Я В Я В А

ХVІІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
„ИСКРИ НАД БЯЛА“

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За седемнадесети пореден път в Община Бяла се организира Национален конкурс за поезия „Искри над Бяла”. Авторите, желаещи да участват, трябва да спазят следните условия:
1. Да изпратят 3 / три / непубликувани стихотворения в 4 / четири / екземпляра / задължително на хартиен носител /.
2. Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи: 
за деца до 16 години;
за младежи до 30 години.
3. Участието в конкурса е анонимно.
4. Творбите се приемат до 30 април 2018 г. С цел запазване на анонимността трите имена, адресът, дата и година на раждане, телефонният номер и имейлът на участника да са поставени в незапечатан малък, ненадписан плик. Творбите и пликът с личните данни на автора се изпращат в голям плик на адрес:

7100 гр. Бяла, обл. Русе
пл. „Екзарх Йосиф І” №1 
/ За Националния конкурс за поезия „Искри над Бяла” /

5. Съставът на журито се определя със Заповед на Кмета на Община Бяла след 30 април 2018 г.
6. Постъпилите творби се оценяват от утвърденото жури.
7. Произведенията, които не отговарят на горепосочените изисквания, не подлежат на оценяване.
8. Конкурсните творби не се връщат на участниците.

НАГРАДИ:
1. Журито определя първо, второ и трето място. Класиралите се участници получават грамота и парична премия. 
2. Ще бъдат определени и 5 поощрителни награди. Авторите на творбите, отличени с поощрения, получават грамота. 
3. Размерът на паричните суми се определят със Заповед на Кмета на Община Бяла.
4. Наградените творби се публикуват на официалния сайт на Община Бяла.
Националният поетичен конкурс се стреми да открива и стимулира млади автори за развитие на таланта и творчеството. 
Победителите в конкурса ще получат уведомителни писма до 18 май 2018 г.
Награждаването ще се състои на 26 май 2018 година / събота /.

Телефон за контакти: 0817 / 7 20 15, вътр. 37 - отдел ППОКХД - Община Бяла.


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)