БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Пети национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”.

Община Асеновград обявява Пети национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”.

Регламент:

Националният поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” ще се проведе за пета поредна година в Асеновград, като част от събитията, съпътстващи традиционния конкурс „Най-добро домашно вино”.
 
Откакто Асеновград се помни, все вино е правил, и то хубаво. А хубавото вино се прави с много любов и вдъхновение.

„Наздравица за любовта” е продължител на богатите литературни традиции на творците от Асеновград. Конкурсът се организира и финансира от община Асеновград.
 
Тема на конкурса е опияняващата като лудо вино любов.  
 
Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори от цялата страна, навършили 18 години.

•    Всеки автор може да представи до 3 стихотворения.

•    Творбите трябва да бъдат предоставени на хартиен носител, копирани  в 3 екземпляра, неподписани и без обозначение на авторство под каквато и да било форма, и поставени в голям пощенски плик.

•    Творците от Асеновград да приложат 4 екземпляра, за да участват в общата класация и в селекция за „Най-добър автор на Асеновград”.

•    Участниците попълват декларация за авторство по образец.

•    В по-малък ненадписан запечатан плик трябва да се приложи декларацията за авторство по образец с посочени личните данни на участника: трите имена, адрес, дата на раждане, телефон за връзка, е-mail.

•    Представените творби и декларацията задължително трябва да бъдат написани на компютър или на пишеща машина.

•    Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издания към момента на обявяване на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.

•    Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

•    Срокът за изпращане на творбите е до 12.01.2018 г.

•    Творбите трябва да се изпращат на адрес: гр. Асеновград 4230, Община Асеновград, площад „Акад. Николай Хайтов” № 9, направление „Култура”, тел.: 0331/62 161

•    Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в сайта на община Асеновград  www.assenovgrad.com и в www.asenovgradnews.com

•    Официалното обявяване на наградените творби ще се състои на 29 януари 2018 г. от 17,30 ч. в Градската библиотека „Паисий Хилендарски”.

•    Всички разходи за участието в конкурса, включително дневни и пътни по престоя им в Асеновград по време на обявяване на наградените, са за сметка на авторите.

•    Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Награден фонд:

Първа награда – 500 лв.
Втора награда – 400 лв.
Трета награда – 300 лв.

•    Предвидени са две поощрителни награди по 100 лв., както и награда за най-успешно представил се поет от Асеновград – 200 лв.

•    Ръкописите не се връщат. Организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

•    Валидна е датата на пощенското клеймо на плика.

•    Подробна информация може да се види на официалния сайт на община Асеновград.

•    Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

•    С изпращане на творбите за участие в конкурса участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)