‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  ѕоези€, проза и верлибър
  „«а писането" е рубрика, ко€то си постав€ нескромната задача да ни помогне да се ориентираме в морето от литературни видове, родове, жанрове, да не потънем в океана на литературните похвати,
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурс  
Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— «≈ћя Ќј ѕ≈≈ў»“≈  ќЋ≈Ћ≈“ј
 

ќбщина √енерал “ошево
об€в€ва

Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— „«≈ћя Ќј ѕ≈≈ў»“≈  ќЋ≈Ћ≈“ј“
√р. √енерал “ошево `2017

—“ј“”“ Ќј  ќЌ ”–—ј

Ќационални€т литературен конкурс „«ем€ на пеещите колелета“ се посвещава на големи€ писател и разказвач, певеца на ƒобруджа – …ордан …овков.

1. ÷ел
 онкурсът има за цел да продължи литературната традици€ на …овкови€ разказ, в който действи€та и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолюбието на добруджанеца и стремежа към красотата във всички нейни форми и про€влени€.

2. ќрганизатори
 онкурсът се организира от ќбщина √енерал “ошево под патронажа на кмета на общината с финансовата подкрепа на ≈“ „ƒобруджа експорт – √еорги Ѕалабанов“ и с медийната подкрепа на сп. „јнтимовски хан“.

3. ѕровеждане
3.1  онкурсът е €вен и се провежда през година.
3.2 ќб€в€ва се през м. май на текущата година и приключва през м. ноември – в рамките на чествани€та на …ордан …овков и празниците на град √енерал “ошево.

4. ѕраво на участие
¬ конкурса могат да участват автори, навършили 16 години.
Ќе се допуска участие в конкурса на членове на журито за текущата година.

5. »зисквани€ към творбите
5.1. ‘ормат на разказа – до четири стандартни страници ј4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1.
5.2. ¬секи автор може да участва с един разказ. ƒопуска се и съавторство.
5.3. ¬ конкурса участват само произведени€, които не са публикувани до момента на приключването на конкурса, включително и в електронен вариант.
5.4. —рок, форма и начин за предаване на творбите. ”частниците представ€т творбите си в срок до 30 септември на текущата година в електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси:
• на е-mail адрес: kultura@toshevo.org
• на адрес ќбщина √енерал “ошево, ул. „¬асил јприлов“ є 5, за конкурса /в този случай се гледа пощенското клеймо и ръкописи не се връщат/
5.5. ѕридружаваща информаци€ на отделен файл /лист: трите имена на автора, възраст, населено м€сто, личен телефон и e-mail адрес за връзка.
6.  ритерии за оцен€ване на разказите:
6.1. —ъдържание и стил:
• свързаност с проблематиката за зем€та, труда на хората и ƒобруджа;
• последователност/логика на изложението;
• динамика на повествованието;
• умение да се изграждат характери;
• композици€ – завръзка, основен текст, развръзка, финал.
6.2. ≈зик – езиков речник и умение да бъде използван; правопис и пунктуаци€.
7. ќцен€ване:
7.1. ќцен€ването се осъществ€ва от тричленно жури, включващо из€вени литературни творци, утвърдено със заповед на кмета на община √енерал “ошево за всеки об€вен конкурс.
7.2. –азказите се предостав€т на журито без личните данни на автора.
8. Ќаграден фонд.
8.1. Ќаградни€т фонд се осигур€ва от ќбщина √енерал “ошево и ≈“ „ƒобруджа експорт – √еорги Ѕалабанов“.
8.2.  онкретни€т размер на наградни€ фонд на конкурса се определ€ съгласно заповед на кмета на община √енерал “ошево за всеки об€вен конкурс.
Ќаграден фонд за 2017 г. – 1 500 лв.
8.3. ѕрисъждат се следните награди:
• ≤, ≤≤ и ≤≤≤ награда;
• ѕоощрителна награда;
• —пециална награда за местен творец;
• Ќаграда за млад автор;
• Ќаграда на ≈“ „ƒобруджа експорт – √еорги Ѕалабанов“.
8.3. –езултатите от конкурса ще бъдат об€вени на сайта на ќбщина √енерал “ошево: http://www.toshevo.org/
9. Ќаграждаване
9.1. ÷еремони€та по награждаването се състои в началото на месец ноември в гр. √енерал “ошево.
9.2. ѕобедителите в  онкурса се уведом€ват своевременно за точното време и м€сто за връчване на наградите.

9.3. ѕътните разходи на наградените участници за участие в заключителни€ етап на конкурса и връчване на наградите се поемат от ќбщина √енерал “ошево.

9.4. ќтличените разкази се публикуват в сп. „јнтимовски хан“ и в общински€ вестник „ƒобруджански глас“.
9.5. јвторите на отличените разкази предостав€т на организаторите правото на последваща публикаци€ в самосто€телен сборник

«а контакт и допълнителна информаци€:
ќбщина √енерал “ошево ќтдел „ ултура, вероизповедани€ и интеграц舓 ћаргарита ¬еликова, началник-отдел тел: 0885604151; 0889 954880

 
  Teкущи конкурси
14-12-2017   оледа ¬ ѕисмо:  онкурс ДћузаУ
31-12-2017  “рети хумористичен конкурс ¬€търничави истории
 
ќтминали конкурси
31-10-2017  ќбразователен конкурс 04: –азказ в първо лице на тема —офийски потайности
30-10-2017  Ќационалната награда за лирика »ван ѕейчев
30-09-2017  Ќационален литературен конкурс яна язова
30-09-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— «≈ћя Ќј ѕ≈≈ў»“≈  ќЋ≈Ћ≈“ј
21-09-2017  „етвърти национален конкурс за млади поети ƒимитър Ѕо€джиев
15-09-2017  “рети национален конкурс за книги за деца
10-09-2017  Ќационален конкурс за есе, посветен на Ѕибли€та
01-09-2017  Ћитературен конкурс –ада  азалийска
31-08-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— Ц Ќќ¬ј «ј√ќ–ј
31-07-2017  ѕърви национален конкурс за къс разказ ДћостовеУ.
30-07-2017  ¬сичко за майка ми
30-06-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.
30-06-2017  я¬ќ–ќ¬» ƒЌ» Ц 2017
20-06-2017  ¬“ќ–» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— јЋЅ≈Ќј
15-06-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ”„≈Ќ»„≈— »  ќЌ ”–—
15-06-2017  Ќационален литературен конкурс Д— море в сърцетоФ
04-06-2017   онкурс за стихотворение, посветено на ¬асил Ћевски
30-05-2017   онкурс 140 годишнина от ќсвободителната война
20-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋEЌ  ќЌ ”–— «ј ѕќ≈«»я Д¬ ѕќЋ»“≈ Ќј ¬»“ќЎјФ
10-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— Ќј »ћ≈“ќ Ќј ѕ≈“ ќ » ѕ≈Ќ„ќ —Ћј¬≈… ќ¬» «ј Ћ»–»„Ќќ —“»’ќ“¬ќ–≈Ќ»≈
06-05-2017  ≈динадесети конкурс за най-оригинален герой »релевант 2017
06-05-2017  „≈“¬Џ–“» ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ¬ ѕјћ≈“ Ќј Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬
05-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌј ѕќ≈«»я «ј ƒ≈÷ј
01-05-2017  » «   ” — “ ¬ ќ ѕ – ќ “ » ¬ ƒ – ќ √ ј “ ј 2017
30-04-2017  Ќационален конкурс ƒир€ в морето
30-04-2017  Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— Дƒ»ћ ј яЌ„≈¬јУ
25-04-2017  Ќационален литературен конкурс за поези€ "Ѕиньо »ванов"
25-04-2017  Ќационален конкурс за поези€ »скри над Ѕ€ла
02-04-2017  ќбразователен конкурс 03. ƒиалог
01-04-2017   онкурс ѕървоаприлска патерица
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
24-11  афето предстои
24-11 ћечта за книга
24-11 ѕарчета болка
24-11  утра
24-11 —амотата спи на възглавницата ми
ѕълен списък