Електронен журнал
Фондация "Буквите"
Авторски център
КНИГИТЕ
Издателство "Буквите"
Книжарница
E-книги
  ■ Правила  ■ Форум   ■ Помощ  ■ Контакти ■ Пишете ни   ■ Поща  ■ Връзки
    
Фондация "Буквите"  
Конкурси
Жени и вино, вино и жени
  Жени и вино 2004
  Жени и вино 2005
  Жени и вино 2006
  Жени и вино 2007
  Жени и вино 2008
Ирелевант
  Ирелевант 2007
  Ирелевант 2008
Ден на белия бастун
  С музиката виждам'2003
  Равни възможности'2007
Други конкурси
  Магията на Буквите
  Конкурс за фантастичен роман "Дивва'2005"
  Конкурс за фантастичен разказ
  Конкурс за сценаристи
Проекти
  Антология "Буквите"
  София в книгите
  Критични вибрации
 

ФОНДАЦИЯ "БУКВИТЕ"

Фондация „Буквите” е създадена на 28.11.2003 г. и регистрирана от Софийски градски съд на 26.01.2004 г.

Фондация „Буквите” е организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 и чл. 38 ал.І от ЗЮЛНЦ

Адрес на управление на фондацията:

София 1000
Ул. „Хр. Чернопеев” 146, вх.В, ап.25
Телeфони 9710423, 098 331 899
Е-маил: info@bukvite.com

Председател:
Иван Богданов

Членове на Управителния съвет:
1. Камелия Иванова
2. Надежда Ангелинова

Основните цели на фондацията са :

1. развива, популяризира и утвърждава българската литература и култура;
2. подпомага публикуването и издаването на произведенията на български автори;
3. запазване традициите в българската литература и култура в условията на световна глобализация.

Фондацията осъществява своите цели чрез следните дейности:

(1) публикуване и популяризиране в Интернет, или посредством други информационни технологии, текстове и материали на съвременната българска литература и култура;

(2) разработване и осъществяване на програми за организационно, методологично, научно и финансово подпомагане на дейността си; контролиране на осъществяването им;

(3) сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина ;

(4) взаимодействие с държавни и обществени институции;

(5) възлагане, финансиране и осъществяване на социокултурни програми, проучвания, научни изследвания, разработки и публикации, свързани с дейността на фондацията и целите и;

(6) организиране на симпозиуми, семинари, конференции или други национални и международни кампании;

(7) организиране разпространяването на преводи на български произведения на чужди езици;

(8) организиране и подпомагане създаването и разпространението на мултимедийни продукти с произведения на български творци.;

(9) подпомагане развитие на детско-юношеската литература;

(10) организиране на конкурси и издаване на произведенията на млади творци;

(11) организиране на школи и творчески групи за автори.

ИМУЩЕСТВО

Имуществото на фондацията се образува от:

1. Първоначалното дарение при учредяването на фондацията
2. Последващи дарения на учредителите;
3. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
4. Приходи от имуществото на фондацията;
5. Други приходи и постъпления, осъществявани съгласно действащото законодателство на Република България.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

За постигане на своите цели фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност като използува приходите за постигане на определените в настоящия учредителен акт - устав цели, със следния предмет на дейност : издателска дейност; печатна дейност, консултантска дейност; научноизследователска, развойна и внедрителски дейности в областта на образованието и културата; търговия със стоки и услуги в областта на културата.

Стопанска дейност се осъществява в съобразно законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност