Електронен журнал
Фондация "Буквите"
Авторски център
КНИГИТЕ
Издателство "Буквите"
Книжарница
E-книги
  ■ Правила  ■ Форум   ■ Помощ  ■ Контакти ■ Пишете ни   ■ Поща  ■ Връзки
    
Фондация "Буквите"  
Конкурси
Жени и вино, вино и жени
  Жени и вино 2004
  Жени и вино 2005
  Жени и вино 2006
  Жени и вино 2007
  Жени и вино 2008
Ирелевант
  Ирелевант 2007
  Ирелевант 2008
Ден на белия бастун
  С музиката виждам'2003
  Равни възможности'2007
Други конкурси
  Магията на Буквите
  Конкурс за фантастичен роман "Дивва'2005"
  Конкурс за фантастичен разказ
  Конкурс за сценаристи
Проекти
  Антология "Буквите"
  София в книгите
  Критични вибрации
 

ФОНДАЦИЯ "БУКВИТЕ" - СПОНСОРСТВО

Банкова сметка на фондацията

Банкова сметка BG29 FINV 9150 10BG N02F CZ
SWIFT CODE: FINVBGSF
Първа инвестиционна банка - София
ул. Ст. Караджа 10
1000 София, България
Фондация "Буквите"

За преводи от чужбина:
ACC No:BG29 FINV 9150 10BG N02F CZ
SWIFT CODE: FINVBGSF
FIRST INVESTMENT BANK
1000 Sofia Bulgaria
10 Stefan Karadzha St.
BUKVITE FONDATION

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА според Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) и според Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Законът за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) определя данъчно облекчение за направено дарение до 10 на сто от облагаемия доход.
Кой може да ползва облекчението?
- получаващите доходи от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения (чл.20, ал.6)
- лицата, управняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, както и лицата, извършващи срещу възнаграждение управление (чл.22, ал.1, т.4)
- лицата получаващи доходи от наем, рента или аренда (чл.25, ал.2)
ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДИ ДА ПОПЪЛНИТЕ ГРАФАТА "ДАРЕНИЯ"В ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ?
Всеки бъдещ дарител трябва да знае, че за да ползва облекчението предвидено в закона, той не трябва да има неизплатени декларирани държавни вземания или такива, установени с данъчен ревизионен акт към момента на извършване на дарението - ЗОДФЛ чл.28 (1) т.2

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Според Чл. 23. Ал. (2), ал. (3) – т.28, подточка “Е” от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО - Обн., ДВ, бр. 115 от 5.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г.,)

• размерът на облагаемата печалба се получава, като финансовият резултат (счетоводна печалба/загуба) от отчета за приходите и разходите (печалба или загуба) се преобразува чрез неговото увеличаване или намаляване за данъчни цели. (чл.23, ал.2)
• (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм., бр. 119 от 2002 г.) Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) за данъчни цели се намалява със:
е) подпомагане на социално слаби и ИНВАЛИДИ (чл.23, ал.3, т.28)

 

Из устава на фондацията:

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ИМУЩЕСТВО. ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ИМУЩЕСТВО

Чл.9 (1) Имуществото на фондацията се образува от:

    1. Първоначалното дарение при учредяването на фондацията;
    2. Последващи дарения на учредителите;
    3. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
    4. Приходи от имуществото на фондацията;
    5. Други приходи и постъпления, осъществявани съгласно действащото законодателство на Република България.

  (2) Български и чуждестранни юридически и физически лица могат безусловно или под условие да правят дарения или завещания в полза на фондацията в съответствие с нейните цели. При приемане на всяко ще бъде обръщано особено внимание на условията, под които то се извършва, като фондацията ще отказва дарения, направени под неприемливи условия или в противоречие с целите й.     

  (3) Когато дарителят или завещателят желае с дарението или завещанието да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и други подобни, той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носят неговото име или друго, определено от него, наименование.

  (4) Дарителят може да поиска дарението му да се използва за подкрепа на определена от него или определяема нестопанска организация или друга институция, ако целите й не противоречат на целите на фондацията.   

  (5) Фондацията ще отказва дарения или завещания, направени с неприемливи за нея условия и в противоречие с нейните цели и с разпоредбите на нейния учредителен акт.   

  (6) Управлението и разпореждането с имуществото на фондацията се осъществява от Общото събрание или от специално упълномощени от него органи и лица, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и условията на този устав и по начин, осигуряващ запазването и увеличаването му, като се държи сметка за финансирането на идеалните цели на фондацията.